Vu Lan

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu PL 2562 – DL 2018

Ban Biên Tập Website Tứ Pháp Kính chúc Chư Tôn Đức

Pháp thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu. Phật sự viên thành”.

Kính chúc Quý Phật tửAn khang thường lạc, Tinh tấn tu học, Phật sự chuyên cần”.

VuLan 2

BBT Website tuphap.org