01_chuadau

Hội Chùa Dâu và tín ngưỡng thờ tứ pháp (video)

Hội Chùa Dâu và tín ngưỡng thờ tứ pháp

Kính mời quý vị xem video clip dưới đây để tìm hiễu về tín ngưỡng thờ Tứ Pháp của người Việt.

Quý vị nhấn chuột vào đường liên kết (link) dưới đây để xem video clip

http://netvietvtc10.com/chuong-trinh/1791/hoi-chua-dau-va-tin-nguong-tho-tu-phap

Theo netvietvtc10.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>