PhapVan_01

Chùa Pháp Vân – Thơ Lê Thánh Tôn

Chùa Pháp Vân – Thơ Lê Thánh Tôn

Chùa Pháp Vân ở thôn Văn Giáp, huyện huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội.

Một ánh giao nguyên[1] ngọc đúc nên,
So trong tĩnh giới khắp tam thiên[2].
Trân châu tráng lệ tầng tầng xếp,
Kim ngọc đoan trang rỡ rỡ in.
Hẩy hẩy từ phong[3] duồng tính tục[4].
Làu làu trí nguyệt[5] tỏ cơ thiền.
Nghiệm xem ấm tí[6] thần thông bấy.
Phổ độ nào đâu chẳng phỉ nguyền ?

Chú thích 
1. Giao nguyên: Đồng nội
2.Tam thiên: Ba ngàn thế giới
3. Từ phong: Gió từ bi
4.Duồng tính dục: Gột tính trần tục
5.Trí nguyệt: Trăng trí tuệ
6.Ấm tí: Che chở

Theo Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>