Kinh Pháp Hoa-Quyển 2-Phẩm “Thí Dụ” Thứ 3

Phẩm 03: Thí dụ (Phần 1)

Chúng ta hãy đi sang phẩm thứ ba là Phẩm Thí Dụ. Phẩm này gọi là thí dụ, nhưng thật ra không phải là phẩm duy nhất có nói về thí dụ. Trong toàn bộ kinh Pháp Hoa chúng ta còn thấy rất nhiều thí dụ trong các phẩm khác nữa.

Continue reading Kinh Pháp Hoa-Quyển 2-Phẩm “Thí Dụ” Thứ 3

Kinh Pháp Hoa-Quyển 1-Phẩm “Phương Tiện” thứ 2

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-Quyển 1-Phẩm “Phương Tiện” thứ 2 do Chư Ni và Phật tử chùa Pháp Vân Sài Gòn tụng (Sư cô Trung Pháp làm sám chủ). Trước khi nghe kinh, kính đề nghị quý vị đọc bài viết của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đăng trong Website langmai.org để hiểu nội dung của phẩm này. Ban biên tập Website Tứ Pháp xin phép được đăng lại để đại chúng đọc. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Phẩm 02 Phương tiện

Bây giờ chúng ta đi sang phẩm Phương tiện, phẩm quan trọng nhất của kinh. Phẩm Phương tiện là phẩm thứ hai và ta có thể nói đây là phẩm cương lĩnh của kinh Pháp Hoa.

Continue reading Kinh Pháp Hoa-Quyển 1-Phẩm “Phương Tiện” thứ 2