Tụng kinh Pháp Hoa – Phẩm “Tựa” thứ nhất

Những chìa khóa cần có trước khi tụng đọc kinh Pháp Hoa

“Tôi xin trao cho quí vị hai cái chìa khóa để khi đi vào thăm viếng Pháp Hoa, quí vị có thể tự mình thấy được cái Diệu Pháp, để hành trì kinh một cách có lợi lạc”.
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Continue reading Tụng kinh Pháp Hoa – Phẩm “Tựa” thứ nhất